Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) jest egzaminem na poziomie wysoko zaawansowanym C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Przygotowanie do niego wymaga około 1200 godzin intensywnej nauki. Kandydat powinien wykazać się umiejętnością samodzielnego opracowania autentycznego tekstu oraz biegle wysławiać się i formułować teksty pisane. ZOP jest egzaminem na takim samym poziomie jak Kleines Deutsches Sprachdiplom. Mogą do niego przystąpić osoby, które ukończyły 16 lat.
Certyfikat ZOP zwalnia z egzaminu kwalifikacyjnego z języka niemieckiego na wszystkich uniwersytetach i w szkołach wyższych w Niemczech oraz uprawnia nauczycieli, którzy nie są germanistami, do nauczania języka niemieckiego w szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych.